کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم

کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم Cerrone تأثیر آسفالتن ها در کنترل خصوصیات قیر آسفالت را موردمطالعه قرارداد. با افزایش درصد آسفالتن ها، یک تغییر قابل‌توجهی در ساختار کلوئیدی قیر رخ‌داده که باعث ایجاد گرایش بیش‌تر به حالت ساختار ژله‌ای می‌شود. مشخصات تغییریافته شامل حساسیت دمایی و ویژگی‌های رئولوژیکی به‌طورکلی و … ادامه خواندن کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال-بخش چهارم