مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم
Share

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم

آنالیز نتایج آزمون نقطه نرمی

تفاوت در نقطه نرمی که ناشی از مقادیر مختلف درجه حرارت و مقدار خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) است، نتایج قابل‌توجهی را برای تمام نمونه‌های اصلاح‌شده نشان داد درحالی‌که همان‌طور که در اشکال شماره ۱۹ و ۲۰ مشاهده می‌کنید، تأثیرات آن در نمونه‌های اصلاح‌نشده ناچیز است. افزایش در درجه حرارت اختلاط منجر به افزایش در جرم لاستیک از طریق واکنش و تورم لاستیک درون قیر در طول فرآیند ترکیب می‌شود. این به‌نوبه خود باعث افزایش مقدار نقطه نرمی نمونه قیر لاستیکی می‌شود. افزایش مقدار لاستیک در مخلوط می‌تواند با افزایش نسبت آسفالتن/رزین که احتمالاً باعث بهبود خواص نرمی شده و منجر به کاهش حساسیت بایندر در مقابل تغییرات دمایی می‌شود، در ارتباط باشد.

همان طور که در اشکال شماره ۲۱ و ۲۲ نمایش داده‌شده، نتایج نشان می‌دهد که تفاوت چشمگیری در نتایج نقطه نرمی در زمان اختلاط ۳۰ و ۶۰ دقیقه وجود ندارد. هنگامی‌که درجه حرارت‌های مختلف را بررسی کردیم مشخص شد که افزایش در مقدار نقطه نرمی به مقدار زیادی تحت تأثیر مقدار خرده تایر بوده تا زمان اختلاط. طبق تحقیقات Liu و همکاران، عامل اصلی در افزایش مقدار نقطه نرمی را می‌توان به مقدار خرده تایر، بدون در نظر گرفتن جنس و اندازه آن‌ها نسبت داد. افزایش در نقطه نرمی منجر به نرم‌تر شدن بایندر شده که این امر باعث بهبود برگشت‌پذیری بایندر پس از تغییر شکل الاستیک می‌شود.

اصلاح‌شده با خرده تایر

شکل ۱۹   نقطه نرمی در مقابل درجه حرارت اختلاط در دقیقه ۳۰

اصلاح‌شده با خرده تایر

شکل ۲۰   نقطه نرمی در مقابل درجه حرارت اختلاط در دقیقه ۶۰

اصلاح‌شده با خرده تایر

شکل ۲۱   نقطه نرمی در مقابل زمان اختلاط در دمای ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد

اصلاح‌شده با خرده تایر

شکل ۲۲   نقطه نرمی در مقابل زمان اختلاط در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد

آنالیز واریانس دوطرفه (ANOVA)

تحلیل واریانس دوطرفه (ANOVA) یک روش آماری است که برای ارزیابی روابط و تفاوت‌ها میان دو یا چند مجموعه داده استفاده می‌شود. در این پژوهش دو راه تحلیل واریانس (ANOVA) با استفاده از تکرار دو عامل انجام گرفت: اجرای آنالیز واریانس بین دو یا چند مجموعه از داده‌ها. سطح قابل‌توجهی از مجموعه داده‌ها به‌وسیله ارزیابی نسبت F و مقایسه آن با مقدار F بحرانی برای نمونه‌ها تعیین شد. اگر نرخ F (آمار F) بزرگ‌تر از مقدار F بحرانی بود، تفاوت‌ها میان گروه‌ها ازلحاظ آماری معنادار خواهد بود. سطح اهمیت (?) مورداستفاده در این تحقیق، ۰/۰۵ بود.

همان‌طور که در جدول شماره ۴ نشان داده‌شده، در مورد آنالیز واریانس مقدار خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM)، مقدار (F (4/00247در مقایسه با مقدار F بحرانی (۲/۴۵۶۲۸۱) بزرگ‌تر بوده و هم‌چنین مقدار P نسبت به مقدار مفروض (? (۰/۰۵ کوچک‌تر است. در مورد آنالیز واریانس درجه حرارت اختلاط، مقدار (F (4/907769 در مقایسه با مقدار F بحرانی (۳/۵۴۵۵۷) بزرگ‌تر بوده و هم‌چنین مقدار (P (0/0049 نسبت به مقدار مفروض ? کوچک‌تر است. در مورد آنالیز واریانس زمان اختلاط، مقدار (F (2/086463 در مقایسه با مقدار F بحرانی (۳/۵۵۴۵۱۱) کوچک‌تر بوده و هم‌چنین مقدار (P (0/299 نسبت به مقدار مفروض ? بزرگ‌تر است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تأثیر مقدار خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) و درجه حرارت اختلاط بر روی مدول برشی پیچیده چشمگیر بوده درحالی‌که زمان اختلاط تأثیر ناچیزی بر روی مدول برشی پیچیده به ترتیب در زمان‌های ۳۰ و ۶۰ دقیقه دارد.

اصلاح‌شده با خرده تایر

جدول ۴   آنالیز ANOVA مدول برشی پیچیده

جداول شماره ۵ تا ۸ آنالیز مدول ذخیره‌سازی، مدول اتلاف، زاویه فازی و نقطه نرمی را ارائه کرده است. به نظر می‌رسد که مقدار F نسبت به مقادیر F بحرانی بزرگ‌تر بوده درحالی‌که مقادیر P نسبت به ? کوچک‌تر است؛ بنابراین، به‌طور مشابه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تأثیر مقدار خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) و درجه حرارت اختلاط بر روی مدول ذخیره‌سازی، مدول اتلاف، زاویه فازی و نقطه نرمی قابل‌توجه است. علاوه بر این، زمان اختلاط تأثیر چشمگیری بر روی مدول ذخیره‌سازی، مدول اتلاف، زاویه فازی و نقطه نرمی ندارد. ازاین‌رو بایندر قیری تهیه‌شده با ۲۰ درصد خرده تایر اصلاح‌کننده (CRM) در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد و مدت‌زمان اختلاط ۳۰ دقیقه بهترین خواص عملکردی را در دماهای بالا دارد.

اصلاح‌شده با خرده تایر

جدول ۵   آنالیز ANOVA مدول ذخیره‌سازی

اصلاح‌شده با خرده تایر

جدول ۶   آنالیز ANOVA مدول اتلاف

اصلاح‌شده با خرده تایر

جدول ۷   آنالیز ANOVA زاویه فازی

اصلاح‌شده با خرده تایر

جدول ۸   آنالیز ANOVA نقطه نرمی


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش هفتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی

مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی-بخش ششم
۵ (۱۰۰%) ۹ votes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *