آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم

آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم تأثیر نسبت دوره استراحت بر مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت نسبت دوره استراحت از طریق تقسیم دوره استراحت بر زمان بارگذاری (R/L)، به دست می‌آید، درحالی‌که نسبت مدول ارتجاعی توسط تقسیم مدول ارتجاعی در یک نرخ دوره استراحت معین بر مدول ارتجاعی تحت دوره بارگذاری استاندارد ۱۰۰ میلی‌ثانیه … ادامه خواندن آزمایش مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت اصلاح‌شده BRA-بخش ششم