خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم منحنی اصلی رئولوژیکی و سیاه نمودار منحنی اصلی مدول پیچیده و زاویه فازی برای SBS PMBS در اشکال شماره ۷ و ۸ به‌وسیله رسم منحنی اصلی رئولوژیکی در دمای مرجع ۲۵ درجه سانتی‌گراد با استفاده از اصل برهم‌نهی زمان-حرارت (TTSP) و عوامل تغییردهنده … ادامه خواندن خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم