خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم

Share

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش ششم

منحنی اصلی رئولوژیکی و سیاه نمودار

منحنی اصلی مدول پیچیده و زاویه فازی برای SBS PMBS در اشکال شماره ۷ و ۸ به‌وسیله رسم منحنی اصلی رئولوژیکی در دمای مرجع ۲۵ درجه سانتی‌گراد با استفاده از اصل برهم‌نهی زمان-حرارت (TTSP) و عوامل تغییردهنده برای منحنی اصلی مدول پیچیده تبیین شده ارائه‌شده است. منحنی اصلی مدول پیچیده در شکل شماره ۷ روندهای رفتاری کمی متفاوتی را بین دو گروه قیر نشان داد. برای قیر پایه A PMBS، افزایش چشمگیری در مدول پیچیده در فرکانس‌های پایینی که شبکه پلیمری غالب است مشاهده شد. اگرچه قیر گروه B PMBS افزایش مشابهی را در مدول پیچیده به هنگام افزایش مقدار پلیمر از خود نشان داد، اما این تأثیر مانند قیر گروه A نبود. تفاوت در رفتار رئولوژیکی را می‌توان به ترکیب‌بندی شیمیایی دو نوع قیر پایه و سازگاری متفاوت ترکیب قیر-پلیمر نسبت داد.

منحنی اصلی زاویه فازی برای SBS PMBS روند کاهشی را همراه با اصلاح پلیمری نشان می‌دهد. در مورد SBS PMBS، شبکه پلیمری توسط پیوند فیزیکی بلوک‌های پلی استایرن تشکیل می‌شود. تفاوت چشمگیر بین دو گروه قیر در فرکانس پایین رخ می‌دهد که در آن ماهیت شبکه پلیمری به خواص قیر پایه (ترکیبات مالتن) و سازگاری سیستم قیر-پلیمر بستگی دارد. درحالی‌که شبکه پلیمری برای گروه A PMBS منجر به کاهش دنباله‌دار زاویه فازی (افزایش پاسخ الاستیک) در فرکانس‌های پایین شده و برخلاف آن در گروه B PMBS یک افزایش در زاویه فازی (کاهش پاسخ الاستیک) مشاهده شد. تفاوت در طرح زاویه فازی در مقابل فرکانس را می‌توان به تفاوت در تعاملات مولکولی (مانند پراکندگی، تورم و سازگاری) بین دو نوع قیر پایه و پلیمر SBS نسبت داد.

شکل ۷   منحنی اصلی مدول پیچیده در ۲۵ درجه سانتی‌گراد برای SBS PMBS

شکل ۸   منحنی اصلی زاویه فازی در ۲۵ درجه سانتی‌گراد برای SBS PMBS

تأثیر اصلاح SBS بر پارامترهای رئولوژیکی (مدول پیچیده و زاویه فازی) به‌صورت سیاه نمودار در شکل شماره ۹ ارائه‌شده است. افزایش اصلاح پلیمری برای گروه A PMBS در مقایسه با گروه B PMBS را می‌توان به‌وضوح در این شکل مشاهده کرد که در مقادیر بالاتری از پلیمر چشمگیرتر هم هست. مورفولوژی و ویژگی‌های رئولوژیکی PMBS تابعی از اثر متقابل پلیمر و قیر بوده و درنتیجه تحت تأثیر ترکیب‌بندی قیر و ماهیت و مقدار پلیمر قرار دارد. در مقادیر پلیمر کم (۳ درصد)، رفتار بایندر اصلاح‌شده تقریباً نزدیک به قیر پایه است. برای عملکرد مطلوب در دمای بالا و فرکانس پایین، پلیمر SBS می‌بایست یک شبکه دنباله‌دار لاستیک-الاستیک را در هنگام انحلال و پراکندگی در قیر تشکیل دهد. این امر توسط عوامل متنوعی مانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلیمر و قیر، مقدار پلیمر و تکامل پیوند مکانیکی حرارتی تبیین می‌شود

شکل ۹   سیاه نمودار قیر اصلاح‌شده با SBS


برای مشاهده ادامه مطالب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید:

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر-بخش هفتم


برای مشاهده اولین مطلب درباره این موضوع برروی لینک زیر کلیک کنید: 

خصوصیات رئولوژیکی پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (SBS) اصلاح‌کننده قیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *